Internetinės parduotuvės taisyklės

REKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ZOOART.LT TAISYKLĖS:

 

 1. Bendros nuostatos.

  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su ZOOART.LT taisyklėmis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir ZOOART.LT internetinės parduotuvės (toliau “Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ZOOART.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo ZOOART.LT puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Pataisytos Taisyklių nuostatos įsigalios tik nuo jos patvirtinimo.

  3. Internetinėje parduotuvėje ZOOART.LT prekyba vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  4. Pirkti ZOOART.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

 2. Asmens duomenų apsauga

  1. Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles, Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ZOOART.LT, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui. ZOOART.LT taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais ZOOART.LT veiklos ribose, bei įsipareigoja tuo nepiktnaudžiauti. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo Taisyklių, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Apie tai Pirkėjas turi raštiškai informuoti ZOOART.LT, skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

 3. Pirkimo – pardavimo Sutarties įsigaliojimas

  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”.Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjo veiksmų ZOOART.LT elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.

  2. ZOOART.LT neįsipareigoja atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Sutartį. Laikoma, kad ZOOART.LT patvirtina Sutartį nuo momento, kai pradeda vykdyti užsakymą.

  3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo Sutartis yra registruojama ir saugoma ZOOART.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 4. Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ZOOART.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, internetinės parduotuvės ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, sudarytos su ZOOART.LT internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo motyvus) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

  3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (nepažeistoje pakuotėje), nebuvo sugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

 5. Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas privalo priimti prekes šios Sutarties nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

  2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  4. Pirkėjas, naudodamasis ZOOART.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 6. Pardavėjo teisės

  1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 6 (šeši) darbo dienas.

  2. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

  3. ZOOART.LT turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šioms Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

 7. Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ZOOART.LT teikiamomis paslaugomis.

  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

  3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penki) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninius duomenis, nurodytus internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

   1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats, laisva valia, perveda pinigus į ZOOART.LT banko sąskaitą.

   2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui.

  2. Atsiskaitydamas 8.1.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 9. Prekių pristatymas

  1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Jei užsakymo suma viršija 30 eurų, prekės pristatomos nemokamai, priešingu atveju pristatymo kaina 5 eurai. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 40 eurų, nepriklausomai nuo užsakymo sumos.

  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 4 darbo dienas. Dieną prieš pristatant prekes, su Pirkėju susisieks kurjeris ir suderins tikslesnį prekių pristatymo laiką. Prekių pateikimo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei galimus prekės pakeitimo panašia preke variantus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

  3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar įrenginyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

  5. Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Kaip pirkti“ skyriuje.

 10. Prekių grąžinimas ir keitimas

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 10 (dešimt) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

  3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje ( pašarų atveju – nepažeistoje fabrikinėje pakuotėje), Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

  4. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo atsiųsti Pardavėjui naudodamasis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, bei kompensuoti Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus ir kompensuoja Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus.

  5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 11. Apsikeitimas informacija

  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 12. Baigiamosios nuostatos

  1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

į viršų
Parduotuvė yra peržiūrima
Žiūrėti pilną puslapio versiją
Sklep internetowy Shoper.pl